Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιασθεί με απλό και δομημένο τρόπο η διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που επιτρέπει σε κάποιες βασικές κατηγορίες επαγγελματιών και οργανισμών έντασης γνώσης να χρησιμοποιούν και επαναχρησιμοποιούν περιεχόμενο που εν γένει ρυθμίζεται από τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία εκκαθάρισης παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο στην ευρύτερή της μορφή, περιλαμβάνει δηλαδή τόσο την αποτίμηση του κατά πόσο η χρήση ενός έργου αποτελεί πράξη για την οποία απαιτείται άδεια του δικαιούχου, όσο και τα βήματα που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποκτηθούν οι σχετικές άδειες.

Η δομή του παρόντος εγχειριδίου ακολουθεί μια πορεία από το γενικό προς το ειδικό. Αυτό σημαίνει, ότι αρχικά εξετάζει τα γενικά βήματα εκκαθάρισης που αφορούν οποιαδήποτε κατηγορία έργου και για οποιοδήποτε σκοπό και στη συνέχεια εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρήσεων ανάλογα με τους ρόλους που έχουμε προδιαγράψει σχετικά. Ειδικότερα εξετάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ρόλων οργανισμών ή ατόμων που επιθυμούν να διενεργήσουν πράξεις εκκαθάρισης:

  1. ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
  2. διδάσκοντες
  3. ερευνητές
  4. υπηρεσίες πληροφορικής
  5. διοικητικά στελέχη

Ο χρήστης του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να διαβάσει πρώτα το γενικό μέρος και εφόσον η χρήση που τον ενδιαφέρει δεν υπάγεται στο μέρος αυτό να κινηθεί προς το ειδικό μέρος ή να μεταβεί απευθείας στο ειδικό μέρος που τον αφορά και να επιστρέψει στο γενικό μέρος εφόσον χρειάζεται να δει κάποια γενικότερη διαδικασία που δεν καλύπτεται στο ειδικό μέρος.

Διαβάστηκε 900 φορές