Ανοικτές Άδειες

Οι ανοικτές άδειες αποτελούν μορφή τυποποιημένων αδειών, που όμως επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να πραγματοποιούν το σύνολο των δραστηριοτήτων που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτελέσουν την αποστολή τους. Οι ανοικτές άδειες μπορεί να αναφέρονται σε κάθε είδος περιεχομένου, δεδομένων ή λογισμικού.

Οι πιο σημαντικές από τις ανοικτές άδειες είναι οι άδειες Creative Commons (CC) για το περιεχόμενο και η Γενική Δημόσια Άδεια (General Public Licence (GPL)) και η Berkeley Software Distribution (BSD) για το λογισμικό.

Οι βασικές ελευθερίες, τις οποίες προσφέρουν οι σχετικές άδειες είναι οι ακόλουθες:

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:

Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.
Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.
Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.
Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

Πολύ χονδρικά μπορούμε να πούμε τα εξής:

- οι άδειες CC BY και BSD επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου και λογισμικού αντιστοίχως με μόνο περιορισμό την αναφορά της πηγής
- οι άδειες CCBYSA και GPL επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου και λογισμικού με υποχρέωση αναφοράς στην πηγή και επιπλέον υποχρέωση διανομής των όποιων τροποποιήσεων του περιεχομένου/ λογισμικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονταν σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενο/ λογισμικό.

Διαβάστηκε 1009 φορές