Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμπεράσματα

Προκειμένου η ρυθμιστική παρέμβαση να είναι αποτελεσματική είναι απαραίτητο να γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα και όπως ορίζεται παραπάνω. Ειδικότερα, θα πρέπει να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις μεταξύ τους και πως υποστηρίζουν το σκοπούμενο αποτέλεσμα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρέμβαση δεν μπορεί να περιορίζεται στο νόμο αλλά σε όλες τις μορφές της ρύθμισης και να περιλαμβάνει όχι μόνο το νομοθετικό αλλά και το κανονιστικό επίπεδο, την οργάνωση και την εκπαίδευση.

Ωστόσο, προϋπόθεση για να υπάρξει ρύθμιση σε όλα τα επίπεδα που να απευθύνεται στη δημόσια διοίκηση, είναι απαραίτητο να υπάρχει στο νομοθετικό. Αυτός είναι ο λόγος που οι τεχνολογικές, οργανωτικές και κοινωνικές ρυθμίσεις πρέπει να εκφράζονται λιγότερο ή περισσότερο στο νόμο. Για παράδειγμα, ο Ν. 3882/2010 δίνει μεγάλη έμφαση στη τεχνολογική ρύθμιση και στις τεχνικές προδιαγραφές της πληροφορίας και έτσι μπορεί να διασφαλισθεί –τουλάχιστον σε έναν πρώτο βαθμό- η δυνατότητα δημιουργίας και εφαρμογής άλλων μορφών ρύθμισης με το ίδιο κανονιστικό περιεχόμενο. Μόνο όταν υπάρχουν οι συνθήκες που επιτρέπουν αυτή την ολιστική παρέμβαση, είναι δυνατόν η ρύθμιση να έχει κάποιο αποτέλεσμα.

Διαβάστηκε 1289 φορές