Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: υποχρεώσεις και ασφάλεια δεδομένων

"Υπεύθυνος επεξεργασίας" είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
"Εκτελών την επεξεργασία" είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων).
Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία.
Οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας προσδιορίζονται ρητά στο άρθρο 32 ΓΚΠΔ, ενώ η γενικότερη ευθύνη του για τον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας πηγάζει και από το άρθρο 24 ΓΚΠΔ. Επίσης, στον ΓΚΠΔ για πρώτη φορά προσδιορίζεται ρητά αυτοτελής υποχρέωση και των εκτελούντων την επεξεργασία για λήψη μέτρων ασφάλειας.
Παραδοσιακά, ο όρος ασφάλεια πληροφορίας/δεδομένων (information/data security), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεθοδολογία, καθώς και τις μεθόδους και τεχνικές που ακολουθούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι εξής στόχοι:
Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Τα δεδομένα δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Ακεραιότητα (integrity): Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, ακέραια και γνήσια – όχι εσφαλμένα, αλλοιωμένα ή μη ενημερωμένα.
Διαθεσιμότητα (availability): Τα δεδομένα πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους.
Πλήγμα σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω −από τυχαία ή εσκεμμένη ενέργεια− συνιστά, γενικά, περιστατικό ασφάλειας.

Στον ΓΚΠΔ προτείνονται τα ακόλουθα «ενδεδειγμένα» τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας:

α) Ψευδωνυμοποίηση και Κρυπτογράφηση.
β) Διασφάλιση Απορρήτου, Ακεραιότητας, Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας.
γ) Αποκατάσταση Διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε περίπτωση συμβάντος.
δ) Δοκιμή, εκτίμηση και διαρκής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.
ε) Χρήση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή μηχανισμού πιστοποίησης για την απόδειξη της συμμόρφωσης.
στ) Διαδικασίες χειρισμού περιστατικών παραβίασης.

Διαβάστηκε 11532 φορές

Πρόσφατα νέα πνευματικής Ιδιοκτησίας από Heal Link

  • 1
  • 2
Prev Next

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Creative commons for educators and librarians»

Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια έργα σε 9 εκατομμύρια ιστότοπους διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC). Αυτά τα υλικά αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο αποθετήριο για τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη κοινή...

Read more

Άδεια στην ΕΔΕΜ

Άδεια στην ΕΔΕΜ

  ​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόλυτη συνέπεια έναντι του νόμου και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους δημιουργούς, αμέσως μετά την κατάθεσή της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού...

Read more

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα έργα σας

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες σας , τα βίντεο σας ή τα άρθρα σας με όλον κόσμο, υπάρχουν αρκετά είδη αδειών που προσφέρονται από το Creative Commons που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...

Read more

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (έκδοση 2018). Όπως αναφέρεται στον...

Read more