Ποια είναι η προστασία σε κοινοτικό επίπεδο;

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Διαβάστηκε 8444 φορές