Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποια είναι η προστασία σε κοινοτικό επίπεδο;

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία σε εφαρμογή στην παρούσα φάση είναι η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML).

Αναμένεται κάποια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Αναμένεται, μέσα στο 2014, η έκδοση Ευρωπαϊκού Κανονισμού πάνω που θα καταργήσει την ανωτέρω Οδηγία δημιουργώντας ενιαία πολιτική πάνω σε σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα ισχύσει υποχρεωτικά για όλα τα κράτη μέλη. Η θέση σε ισχύ του Κανονισμού προβλέπεται για το 2016 μετά από μεταβατική περίοδο 2 ετών.

Διαβάστηκε 6140 φορές