Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες απαλλαγής από την καταβολή τελών;

Είναι δυνατή η απαλλαγή από καταβολή τελών,

α) υπό τις ως άνω υπογραμμισμένες προϋποθέσεις και
β) κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του ΚΑΣ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 7 του άρθρου 46 του Ν 3028/2002, αλλά και το άρθρο 12 παρ 1 της ΚΥΑ (βλ. κατωτέρω).

ή

α) εφόσον πρόκειται για το Δημόσιο (με τη στενή έννοια) λόγω της φράσης «πλην του Δημοσίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 46 Ν 3028/2002 και
β) κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του ΚΑΣ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 7 του άρθρου 46 του Ν 3028/2002, αλλά και το άρθρο 12 παρ 1 της ΚΥΑ (βλ. κατωτέρω).

4. (......)
Η άδεια χορηγείται έναντι τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας, οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται και το καταβλητέο τέλος

5. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και χρήση των παραπάνω προϊόντων για άλλους
σκοπούς, όπως καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς, επιτρέπεται, έναντι της καταβολής τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. από την οποία είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
..
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη
του Συμβουλίου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της
άδειας της παραγράφου 4,συμπεριλαμβανομένωντυχόντεχνολογικών μέτρων και
προδιαγραφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 12 ΚΥΑ

1) Τα τέλη που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση προσαυξημένα με το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί και την εφαρμογή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ προκαταβάλλονται στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια (...)

Διαβάστηκε 1223 φορές