Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς συνδέεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την πνευματική ιδιοκτησία;

Μολονότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν ταυτίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία, πρόκειται για δύο μορφές εξουσίασης επί αΰλων αγαθών που συναντούνται στο σημείο στο οποίο ρυθμίζεται η αναπαραγωγή των πολιτιστικών αγαθών. Αυτό συμβαίνει καθώς το έργο επί του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιάς εμφανίζει στοιχεία που θα μπορούσαν να επιτρέπουν την προστασία του ως έργου πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό, ωστόσο, που συμβαίνει συνήθως, εξαιτίας του ορισμού των έργων που προστατεύονται με βάση τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ότι τα έργα αυτά θα έχουν απελευθερωθεί από το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας και θα εμπίπτουν πλέον στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε θα υπάρχουν περιορισμοί ως προς την αναπαραγωγή, διαμοιρασμό και διασκευή τους σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά υπάρχουν οι περιορισμοί που δημιουργούνται από το νόμο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ζήτημα της διάδρασης μεταξύ των δύο δικαιωμάτων εμφανίζεται πιο έντονο κατά το στάδιο της αναπαραγωγής του πολιτιστικού μνημείου, οπότε δημιουργείται ένα νέο έργο το οποίο, κατά κανόνα, προστατεύεται πλεόν αυτοτελώς ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νέο πνευματικό δικαίωμα που δημιουργείται ανήκει στο δημιουργό σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις του Ν. 2121/1993, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς χρήσης που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γραμματική ερμηνεία των κανονιστικών πράξεων που εφαρμόζουν τα οικεία άρθρα του Ν. 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αναπαραγωγή μνημείων γίνεται υπό την αίρεση της μεταβίβασης και του πνευματικού δικαιώματος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι τέτοιο προκύπτει από την υποχρέωση αναφοράς που επιβάλλεται για τα πνευματικά έργα αναπαραγωγές πολιτιστικών μνημείων η οποία κάνει ρητή αναφορά σε Copyright του Υπουργείου Πολιτισμού. Με δεδομένο ότι οι εξουσίες προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ταυτίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε την παροχή άδειας αναπαραγωγής με την προϋπόθεση της μεταβίβασης της πνευματικής ιδιοκτησίας από το δημιουργό στο Υπουργείο. Σύμφωνα με άλλη άποψη, πρόκειται απλώς για λαθεμένη αναφορά στο κείμενο της κανονιστικής πράξης που χρήζει διορθωτικής ερμηνείας.

Διαβάστηκε 5222 φορές