Πράξεις σχετιζόμενες με λογισμικό

Στην περίπτωση του λογισμικού, μολονότι οι γενικές πράξεις που αφορούν μια βιβλιοθήκη παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή:

(α) δανεισμός
(β) αναπαραγωγή
(γ) διάθεση στο κοινό

δεν έχουμε απλώς φυσικά αντικείμενα που ενσωματώνουν έργα και για τα οποία ισχύουν οι γενικοί κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά τις εξής περιπτώσεις:
(α) φυσικούς φορείς που ενσωματώνουν το λογισμικό (π.χ. DVDs, memory sticks) που διατίθενται στους χρήστες, είτε μεμονωμένοι, είτε ως μέρος κάποιου βιβλίου, προς χρήση ή εγκατάσταση με συγκεκριμένες άδειες χρήσης. Στην περίπτωση αυτή:
- σε σχέση με το δικαίωμα δανεισμού ισχύουν τα όσα ορίζονται και σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα, εκτός εάν η άδεια εγκατάστασης του έργου ορίζει κάτι διαφορετικό. Η δυσκολία που υπάρχει σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος έργου είναι ότι δεν υπάρχει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και, άρα, η σχετική άδεια θα πρέπει να δίνεται από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Επίσης, στην περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση του προγράμματος κάθε φορά, μιλάμε ουσιαστικά για αναπαραγωγή, οπότε πάμε στην περίπτωση (β)
- σε σχέση με το δικαίωμα αναπαραγωγής, αυτή μπορεί να γίνει μόνο για τους λόγους που ορίζει ο νόμος (διατήρηση – διάθεση) και σύμφωνα με τους αντίστοιχους περιορισμούς (να μην μπορεί να βρεθεί με εύλογη προσπάθεια το έργο στην αγορά)
- η ιδιωτική αναπαραγωγή δεν επιτρέπεται παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει ενδιαφέρον για τη βιβλιοθήκη.
- σε σχέση με τη διάθεση στο κοινό, αυτή θα πραγματοποιείται ουσιαστικά με τους όρους της σχετικής άδειας που συνοδεύει το λογισμικό. Εάν αυτή δεν υπάρχει, θα πρέπεει να ζητηθεί νέα άδεια από το δικαιούχο.

(β) λογισμικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο ή στους εξυπηρετητές της σχολής και προκειμένου να ενεργοποιηθεί νομίμως χρειάζεται να υπάρχει η σχετική άδεια από το δικαιούχο.
- στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να μιλάμε για δανεισμό και ακόμη και η περίπτωση της αναπαραγωγής πραγματοποιείται μετά τη διάθεση στο κοινό.
- σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των όρων των αδειών με τις οποίες δίδεται το λογισμικό και με βάση αυτές να διατίθενται οι κωδικοί στους τελικούς χρήστες. Τις περισσότερες φορές που θα υπάρχει η σχετική δυνατότητα, ουσιαστικά θα μιλάμε για αγορά μιας άδειας εργασίας για συγκεκριμένο αριθμό χρηστών ή θέσεων εργασίας και άρα η ίδια η άδεια θα προσδιορίζει τα όρια πρόσβασης στο σχετικό λογισμικό.
- στην περίπτωση που το λογισμικό προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS) η βιβλιοθήκη ουσιαστικά δεν παρεμβάλλεται μεταξύ του χρήστη και του παροχέα της ψηφιακής υπηρεσίας, παρά μόνο στο βαθμό που έχει αγοράσει άδειες για λογαριασμό των φοιτητών/ σπουδαστών/ μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού, οπότε θα πρέπει να τηρήσει τους όρους διανομής των σχετικών αδειών.

Διαβάστηκε 3507 φορές