Πράξεις που σχετίζονται με τη λήψη ή την παροχή διοικητικής πληροφορίας από τις διοικητικές υπηρεσίες

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί το σύνολο των ροών πληροφορίας που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη ως μέρος της διοικητικής δομής του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα θα πρέπει να εντάξουμε τις ακόλουθες ροές πληροφορίας:

(α) Ροές προς τη βιβλιοθήκη:
- η βιβλιοθήκη δεν μπορεί να αποτελέσει περαιτέρω χρήστη δημόσιας πληροφορίας κατά το Ν. 3448/2006, καθώς ο ευρύτερος δημόσιος τομέας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του.
- αντίστοιχα και για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε έγγραφα σύμφωνα με το αρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
- μπορεί ωστόσο να λάβει σχετική δημόσια πληροφορία σύμφωνα με τους όρους του αρ. 19 του Ν. 3979/2011 και γεωχωρική πληροφορία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 3882/2010.
- Σε σχέση με το Ν. 3979/2011, το αρ. 19(1) ορίζει ότι οι φορείς του δημοσίου μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού δεδομένα του δημοσίου προκειμένου να «εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους». Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις αρχές, διαδικασίες, προϋποθέσεις και όρους κοινής χρήσης των δεδομένων «καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για την κτήση και άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τους φορείς του δημόσιου τομέα καθορίζονται, προτυποποιούνται και επικαιροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.» Ελλείψει της τελευταίας, θα πρέπει η βιβλιοθήκη να κινηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη της το πνεύμα του νόμου, προσπαθώντας δηλαδή να εξασφαλίσει μέσα από αδειοδοτήσεις μεταξύ συγκεκριμένων φορέων του δημοσίου τα δεδομένα που κρίνει απαραίτητα προκειμένου να προσφέρει το σύνολο των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών.
- Σε σχέση με το Ν. 3882/2010, το αρ. 27 (παρ. 1, 2 και 7) ορίζει τους όρους κοινοχρησίας των δεδομένων, δηλαδή ότι συμβαίνει μεταξύ δημοσίων αρχών και προς τρίτα όργανα που ασκούν νομοθετική εξουσία. Οι άδειες με τις οποίες δίδονται τα σχετικά γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να είναι χωρίς χρέωση και με άδεια που να μη δημιουργεί πρόβλημα στην κοινοχρησία. Εάν, ωστόσο, η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως ιδιωτικός φορέας (π.χ. παρέχει κάποια υπηρεσία στο κοινό με χρέωση για την υπηρεσία αυτή καθεαυτή), αντιμετωπίζεται ως τρίτος φορέας και εντάσσεται στις ρυθμίσεις για τους τρίους του αρ. 28.

(β) Ροές από τη βιβλιοθήκη:
- Σε σχέση με τις ροές πληροφορίας από τη βιβλιοθήκη προς τρίτους, θα πρέπει να εντοπισθούν δύο κατηγορίες ροών, μία σε σχέση με την απλή πρόσβαση στην πληροφορία, και μία σε σχέση με την παροχή πληροφορίας προς περαιτέρω χρήση αυτής.
- Και στις δύο περιπτώσεις τα αιτήματα θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή το αρ. 5 ΚΔΔιαδ και το αρ. 7 του Ν. 3448/2006.

Διαβάστηκε 911 φορές