Δημόσια Δεδομένα

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά νομοθετήματα που σχετίζονται με την Ανοικτή Διακυβέρνηση και τα Ανοικτά Δεδομένα στην Ελλάδα, τις σχέσεις μεταξύ τους, τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης (διαφάνεια, συμμετοχή, λογοδοσία) και το εύρος της ανοικτότητας που προσφέρουν στον πολίτη μέσω των υποχρεώσεων που επιβάλλουν στη δημόσια διοίκηση.