Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ποιος ο εκτελών την επεξεργασία; Γιατί μας ενδιαφέρει ο καθορισμός τους;

Ο προσδιορισμός της ιδιότητας του προσώπου που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, είναι απαραίτητος για τον καθορισμό των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας και η υποχρέωση τήρησης των διαδικασιών γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ (αναλυτικότερα βλ. παράγραφο 5) βαρύνουν πρωτίστως τον υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι τον εκτελούντα την επεξεργασία.
"Υπεύθυνος επεξεργασίας" είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
"Εκτελών την επεξεργασία" είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Διαβάστηκε 9862 φορές