Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι είναι προσωπικά δεδομένα και τι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

"Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα" μπορεί να συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων). Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα. Ο νομοθέτης παρέχει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διευρυμένη προστασία, ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτά και την τήρηση αρχείων που να τα εμπεριέχουν.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν, στα πλαίσια διαμόρφωσης αποθετηρίων και τήρησης των σχετικών αρχείων, είτε να συνίστανται σε στοιχεία αναγνώρισης είτε να αναφέρονται σε ενδιαφέροντα - συνήθειες/ δεδομένα ακαδημαϊκής δραστηριότητας/ δεδομένα θέσης κλπ τα οποία να συνδέονται με συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Παράδειγμα: Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), τα στοιχεία θέασης/διαβάσματος αρχείων, τα στοιχεία που αφορούν λήψεις/ παραγγελίες αρχείων ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορία περί συμμετοχής ενός συγγραφέα σε συνδικαλιστική οργάνωση συνιστά ευαίσθητο προσωπικό του δεδομένο.

Διαβάστηκε 26160 φορές