Πράξεις εκκαθάρισης που αφορούν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Οι πράξεις εκκαθάρισης που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ έχουν κυρίως να κάνουν με τη χρήση υλικού τους για δύο σκοπούς:
(α) για την ενσωμάτωσή του σε υλικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς. Εδώ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις εξής περιπτώσεις:
- χρήση για την δημιουργία διδακτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί εντός της αίθουσας του πανεπιστημίου και για εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να μην απαιτείται άδεια εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 21 του Ν. 2121/1993
- χρήση για τη δημιουργία υλικού που θα διατεθεί σε ελεγχόμενη πλατφόρμα στο διαδίκτυο: Στην περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να έχουμε εφαρμογή του αρ. 21 του Ν. 2121/1993 καθώς αναφέρεται μόνο σε αναπαραγωγή και όχι για διάθεση στο κοινό μέσο του διαδικτύου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διατεθεί
- χρήση για τη δημιουργία υλικού που θα διατεθεί ανοικτά: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν οι σχετικές άδειες, είτε να αντικατασταθεί το υλικό με υλικό που παρέχεται με ανοικτές άδειες.
(β) για την ενσωμάτωσή του σε υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς/ δημοσιεύσεις.
- στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το υλικό το οποίο ακολουθεί τις προϋποθέσεις του αρ. 19 του Ν. 2121/1993, δηλαδή πρόκειται για υλικό που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη γνώμης ή κριτική γνώμης τρίτου.

Σε κάθε περίπτωση, και σε σχέση με την εκκαθάριση του υλικού που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω, ισχύουν τα όσα έχουν αναφερθεί σε σχέση με τις υπηρεσίες εκκαθάρισης που απευθύνονται σε βιβλιοθηκονόμους αλλά σχετίζονται με μέλη ΔΕΠ/ΕΠ.

Διαβάστηκε 1694 φορές